jasmina

11 tekstów – auto­rem jest jas­mi­na.

Często piosen­ki, których nie lu­bimy dzięki oso­bom i wy­darze­niom z który­mi nam się ko­jarzą, stają się dla nas ważne i możemy słuczać ich godzinami. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Co zro­bic gdy ser­ce i ro­zum się kłucą... 

myśl

Książki są le­kar­stwem na samotność. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Co się zaczęło mu­si się skończyć,
po dro­gach lo­su swo­jego błądzić.
Co się zaczęło mu­si się skończyć,
by biegu cza­su nig­dy nie zmącić.
Początek końcem, ko­niec począdkiem,
życie jest śmier­cią, poez­ji wątkiem.
Ra­dość jest smut­kiem, niena­wiść miłością,
od­wa­ga strachem, zdra­da ufnością.

Gdzie wicher wieje i słychać szum fal,
czas płynie szyb­ko, przed siebie w dal. 

myśl
zebrała 5 fiszek

Ser­ce bi­je tyl­ko 60 se­kund, dla­tego w każdej mi­nucie życia jes­tem kimś innym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Nikłe światło la­tar­ni oświet­la śnieżyn­ki spra­wiając, że przes­tają być już tyl­ko płat­ka­mi śniegu. Stają się duszka­mi nadziei i od­bi­ciem każdej duszy na świecie... 

myśl

Spo­koj­ne prze­mil­czam two­je słowa, które tak bar­dzo mnie ra­nią. Cze­kam aż w końcu mnie dos­trzeżesz i po­wiesz coś co spra­wi, że na mo­jej twarzy za­gości uśmiech. Cze­kam... choć wiem, że ta chwi­la nig­dy nie nastąpi. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Każdy człowiek ma dwie stro­ny cha­rak­te­ru. Jedną mogą oglądać wszys­cy, a drugą oka­zuje tyl­ko oso­bom które bar­dzo kocha. 

myśl

Je­sien­ne liście są jak smut­ki, które z nas opa­dają po­zos­ta­wiając nas pełny­mi szczęścia. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Kiedy widzę spa­dający z drze­wa liść, wy­daje mi się, że ktoś od­szedł z te­go świata... 

myśl
jasmina

Cóż, jestem jaka jestem.Uwielbiam czytać książki. Ktoś mógł by powiedzieć, że książki są całym moim życiem, ale tak naprawdę zajmują tylko jego większą część. Lubię oglądać filmy i słuchać muzyki. Lubię samotność i ciszę, chociaż najczęściej przebywam wśród ludzi, chaosu codzienności i wśród swoich zwykłych spraw. Moje największe marzenie? Chciałabym napisać książkę. W zasadzie pomysł mam, tylko czasu brak... Dodaje (ok. pół roku później), że już pisze książkę...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jasmina

Użytkownicy
I J K
Aktywność